Välkommen

Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner bildades 1987 och har som ett av sina syften att sprida kunskap om skalden Stagnelius. Det gör vi på en rad olika sätt, bland annat genom denna hemsida.

Varmt välkommen att lära känna
skalden Erik Johan Stagnelius!

Siluetten (t v) lär vara klippt av en av skaldens bröder och anses var den mest porträttlika bilden av Stagnelius.

Höstnumret av Stagneliusbladet är nyss utsänt. Vill du bli medlem och därmed få del av Sällskapets årliga skrifter och inbjudan till olika arrangemang är du välkommen. Gå till fliken "Bli medlem" i menyraden till vänster.

Årsmöte med Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner 4 maj 2019

Välkommen till årsmöte 2019!

Lördagen den 4 maj kl 17.00 i Gärdslösa prästgård. Medverkan av Paula Henriksson, professor i litteraturvetenskap.

Paula var den som för Svenska Akademiens räkning tog fram den senaste samlingen av Stagnelius' samlade skrifter.

 

Mer information kommer under våren, men boka redan nu lördagen den 4 maj för en intressant eftermiddag i Gärdslösa.

Födelsedagsfirande den 14 oktober

 

Kulturprofiler från förr i centrum när Stagnelius firades

Cecilia Hedbor talade över ämnet "Stagnelius' relationer till och påverkan på samtida kulturprofiler".

Den 14 oktober firade Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner skaldens födelsedag. Det var då 225 år sedan Stagnelius föddes, skalden som levde åren 1793-1823.

Som brukligt är på födelsedagen samlades skaldens nutida vänner i domprostgården i Kalmar.

Cecilia Hedbor var kvällens talare och ämnet var "Stagnelius' relationer till och påverkan på samtida kulturprofiler".

Hon inledde med dikten ?Näktergalen? och tog sedan med de närvarande på en kulturhistorisk resa från 1750-talets mitt och framåt.

För här handlade det i stor grad om skaldens fader, Magnus Stagnelius, hans studier i Uppsala och framförallt hans studiekamrater.

Göran Hägg beskrev i sin bok om Erik Johan Stagnelius hur dåligt förhållandet var mellan far och son. Pappa Magnus, präst i Gärdslösa och sedermera biskop i Kalmar, framställdes som en känslokall person helt främmande för sonens poetiska begåvning.

Men Cecilia Hedbor ser saken i ett annat ljus och menar att Erik Johan växte upp i ett ?underbart prästhem?. Hon berättade om Magnus Stagnelius och hans studier kring den grekiske skalden Pindaros. Hon berättade livfullt om hans kamrater under studieåren, som Johan Gabriel Oxenstierna och Nils Philip Gyldenstolpe. Med entusiasm och stor lärdom levandegjorde Cecilia Hedbor denna tid då flera av de hon berättade om fanns direkt i Gustav III:s närhet.

Hon läste också en del skabrösa verser som skrevs i de inre kretsar där en del av Uppsala-studenterna rörde sig. Det fanns kulturprofiler redan på den tiden!

Cecilia Hedbor avslutade med att läsa dikten ?Endymion? som på ett passande sätt knöt ihop denna underhållande stund fylld med lärdom och nya insikter.

Aftonen avslutades med en måltid i domprostgården, där skalden Stagnelius vistades när han var på besök hemma i Kalmar under sina sista år, då han annars levde och verkade i Stockholm.

Ur Ölandsbladet, 20 okt 2018, Kenth Jönsson

Årsmöte den 5 maj 2018

Lördagen den 5 maj kl 17.00 firar Sällskapet Erik Johan Stagnelii vänner årsmöte i Gärdslösa prästgård.

Föreläsning av litteraturvetare Louise Vinge, filosofie doktor 1967 på en avhandling om Narcissus-motivet i litteraturen.

"Stagneliusforskning och Stagneliusforskare - ett personligt perspektiv"

Louis Vinge har tidigare medverkat med en uppsats om Stagnelius i årsskriftenfrån 1998: Med dolken i hand. Kvinnoroller i Stagnelius' dramatiska författarskap. Uppsatsen finns även publicerad i samlingsutgåvan från 2011 "Förskjuten? Texter om Erik Johan Stagnelius och hans författarskap".

Efter föredraget av Louise Vinge serveras en måltid varpå årsmötesförhandlingarna följer.

Till måltiden behöver vi anmälan senast den 2 maj 2018 på mail: maria.wiell@telia.com, eller 0708-17 27 28 (samtal el sms).

Kostnad för måltiden är 120:-.

Om Zirkelström på födelsedagsfirandet

Om Zirkelström i boken Pehrmässefärden av Samuel Fryxell talade universitetslektor Anders Marell när Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner firade skaldens födelsedag den 14 oktober 2017 i Domprostgården i Kalmar.

Under årens gång har flera personer, bland annat Fredrik Böök och Göran Hägg, ansett att Stagnelius är förebilden för Zirkelström.På födelsedagen fick vi höra mer om detta. Inför årsskiftet 17/18 har Sällskapets medlem Göran Martling gjort ett utdrag ur boken, vilket alla medlemmar kommer att erhålla som årsskrift.

 

Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 2017

Den 28 september - 1 oktober deltar vårt sällskap vid Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, tillsammans med övriga två litterära sällskap från Öland.

På torsdagen, den 28:e, har vi ett särskilt ansvar för montern som har nummer B08:80. Vi kommer också att på torsdagen ha en föreläsning på DELS-scenen. Vår medlem, Gabriel Stille, presenterar sin föreläsning så här:

I skenvärldarna: Kult, Matrix och Stagnelius
Det är Erik Johans kanoniserade dikter om utanförskap och kärlekslängtan som först möter nya läsare. Men också de gnostiskt inspirerade gestaltningarna av skenvärldslig fångenskap kan möta en populärkulturell förförståelse. I anförandet ges en kort bild av nittiotalsfenomen som rollspelet Kult och filmen The Matrix, som exempel på alternativa utgångspunkter att ta diktaren till sig.

På söndagen kommer de tre litterära stigarna att presenteras med ett bildspel som förevisas av Sigrid Fredriksson från Margit Friberg-sällskapet och Viktoria Bengtsdotter Katz från Anna Rydstedt-sällskapet.

Årshögtiden 2017 firades med ett besök av Stagnelius

stagneliuspjäs

I strålande vårsol började Sällskapets årshögtid i Gärdslösa prästgård med att få möta skalden när han kom på besök till sitt barndomshem. Under en timmas tid berättade han om sitt liv och läste sina egna dikter.

Styrbjörn Järnegard, som har skrivit manus och som framförde monologen, iklädde sig skaldens persona på ett imponerande sätt.

Därefter följde en smakfull kvällsmåltid som ordnades av Gärdslösa prästgård. Under måltiden och kaffet framförde sällskapets förste ordförande Mats Dalborg flöjtmusik samt minnen från sin tid som kyrkoherde med bostad i prästgården under 14 år. Han berättade också om sällskapets tillkomst och om anekdoter från de gångna 30 åren.

Även Jan Regberg berättade minnen från händelser under sällskapets tre decennier långa liv.

Under årsmötet, där 24 medlemmar deltog, föredrogs styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016. Till styrelsen omvaldes Leif Stille som ordförande för ett år och Anders Marell, Maria Wiell och Karin Lönnqvist för två år medan övriga - Peter Wänehag, Håkan Bergcrantz och Elisabet Palmqvist - kvarstår till 2018.

Stagnelius födelsedag 2016 firades med Mikael Fyhr

Mattias Fyhr
Mattias Fyhr föreläser om det skräckromantiska i Stagnelius' poesi.

När årets firande av Erik Johan Stagnelius gick av stapeln i Domprostgården i Kalmar medverkade litteraturvetaren Mikael Fyhr från Jönköpings universitet. Hans föreläsning hade rubriken O! när det inträdt har, det rysliga spöket - Stagnelius och den gotiska skräckromantiken.

20-talet åhörare och supéätare hade hittat till Domprostgården denna höstkväll där de fick vara med om en intressant föreläsning och god samvaro. Se referat av Kenth Jönsson, Ölandsbladet, nedan.

 

Stagnelius som författare av skräck

Om en författare som dog 1823 kan man tycka att det mesta borde vara utforskat. Men så icke. När det gäller Erik Johan Stagnelius kommer det hela tiden infallsvinklar som belyser delar av författarskapet på ett nytt sätt.


Skalden och dramatikern Erik Johan Stagnelius föddes i Gärdslösa den 14 oktober 1793.
På hans födelsedag samlas varje år det sällskap som bildats till hans minne, Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner, för att fira och berika sin kunskap.


I år var platsen för detta evenemang domprostgården i Kalmar ? där skaldens fader residerade som biskop från 1807 ? och föreläsare var litteraturvetaren Mattias Fyhr från universitet i Jönköping.
Hans ämne var ?O! när det inträdt har, det rysliga spöket - Stagnelius och den gotiska skräckromantiken?.
Raden i rubriken är hämtad från "Wladimir den store?, men i föredraget ägnade Fyhr mest tid åt två andra texter av Stagnelius: romansen ?Det förfärliga bröllopet? och dramat "Riddartornet?.
Jag ser en skräckskildring som ett brott mot det normala, säger Mattias Fyhr.


Han berättade kortfattat om skräckens historia och det kan konstateras att den sortens historier fanns redan hos de klassiska grekiska författarna. William Shakespeare nämndes liksom Seneca.
Många bygger sina historier på tidigare källor, säger Mattias Fyhr.
Vid tiden då Stagnelius skrev "Det förfärliga bröllopet?, cirka 1815, fanns det gott om skräckhistorier i omlopp, både från engelska och tyska författare. Här nämndes exempelvis Matthew Gregory Lewis och hans "The monk? skriven 1795 (översatt till svenska bara några år senare), Gottfried August Bürgers ballad "Leonore? från 1770-talet och Horace Walpoles ?The castle of Otranto? från 1764.
Mattias Fyhr kan inte till 100 procent leda i bevis att Stagnelius läst dessa, men motivval, namn på huvudkaraktärer med mera tyder på det.


Föreläsaren tog med åhörarna i domprostgården på en spännande färd i skräckens värld. Han hänvisade till tidigare forskning kring Stagnelius, av exempelvis Fredrik Böök och Louise Vinge, som inte alls gjort kopplingen till dåtidens skräcklitteratur.
På det hela taget en fascinerande föreläsning, som visade upp en ny sida hos skalden som blivit föga uppmärksammad tidigare.
Det här visar spännvidden hos Stagnelius, konstaterade sällskapets ordförande Leif Stille efter avslutad föreläsning.
Senare i höst ger Mattias Fyhr ut boken ?Bårtäcken över jordens likrum. Svensk skräck I. Från medeltiden till mitten av artonhundratalet? på Ellerströms förlag. Erik Johan Stagnelius ägnas ett eget kapitel i denna bok där man också får stifta bekantskap med ett skräckdrama av Gustaf III och skräckballader av Johan Henric Kellgren.


Födelsedagsfirandet på domprostgården avslutades med en gemensam måltid. När deltagarna bröt upp i den mörka kvällen var det med raderna ur Stagnelius dikt "Det förfärliga bröllopet? ännu i klart minne:


Och efter honom kom en annan.
Af blod hans rustning fläckad var.
Hans hjelm var klufven, likså pannan
Men hämnden i sin blick han bar.
Hans hufvud räckte upp i taket.
Så gick han in i brudgemaket.

bokmässa

Bokmässan 2016 dag för dag - söndag

bokmässa
Viktoria Bengtsdotter Katz om de litterära stigarna.

Sista dagen på bokmässan var inte mindre aktiv än de andra. Många besökare i vår gemensamma monter var nyfikna på Öland, våra sällskap och de öländska litterära stigarna. Att kombinera ökad kunskap om våra författare - Margit Friberg, Anna Rydstedt och Erik Johan Stagnelius - med sköna vandringar i den öländska naturen tilltalade många av dem som stannade till för en stunds samtal.

Mitt på dagen föreläste Sigrid Fredriksson, Maria Wiell och Viktoria Bengtsdotter Katz på DELS-scenen, om de litterära stigarna där ett bildspel gjorde stigarna synliga.

"Spankulerande pedagogik, det är våra stigar", sa Sigrid Fredriksson som är ordförande i Margit Friberg-sällskapet.

När eftermiddagen gick mot sitt slut var det dags att demontera montern B06:7 som hade varit vår hemvist i fyra dagar. Trötta, nöjda och stimulerade lämnade vi bokmässan för detta året.

Tack till Mörbylånga kommun, Borgholms kommun, Ölands turist och Sparbanksstiftelsen Öland för generösa bidrag som gjorde det möjligt för de tre öländska litterära sällskapen att delta.

bokmässan

På bokmässan 2016 dag för dag - lördag

bokmässan
Jonas Ellerström om Anna Rydstedt
bokmässa
Margaretha Lilja Svensson och en kollega i montern där informerar om DELS tidskrift Parnass.

Lördagen var allmänhetens dag på bokmässan. I "Ölandsmontern" fortsatte vi att informera och inspirera om våra författare, berätta om vandringsstigarna och hälsa välkommen till Öland.

Mitt på dagen hade Margaretha Lilja Svensson och Sigrid Fredriksson från Margit Friberg-sällskapet ett föredrag på DELS-scenen med rubriken "Varför läsa landsbygdsförfattare?". Senare på eftermiddagen höll Jonas Ellerström ett föredrag med rubriken "Anna Rydstedt och fåglarna".

Arbetet i monter B07:86 pågår oförtrutet även imorgon söndag, då vi även har det gemensamma föredraget om de litterära stigarna, kl 12.00.