Tidigare material

Årsmöte 8 maj 2010 i Stockholm

Mats_Barbro
Mats Dalborg och Barbro Hägg
Björn_Lennart_Margaretha
Björn Erlandsson, Lennart Sjögren och Margaretha Melz
Göran Hägg
Göran Hägg föreläste

Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner höll sitt årsmöte lördagen den 8 maj 2010 kl 15.00 i Börssalen på Svenska Akademien.

Styrelsen redogjorde för verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse varpå ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Ordföranden Gunnila Rooth avgick från sin post och överlämnade till Torsten Mårtensson, Kalmar. Även styrelseledamöterna Britta Berggren, Gabriella Thorbert och Jan Olov Ullén avgick och i deras ställe valdes Håkan Bergqrantz, Nybro (ordinarie), Carl-Axel Gyllenram, Vindeln och Elisabet Palmqvist, Kalmar.

Förutom förhandlingar medverkade Mats Dalborg med recitation och flöjtspel. Niklas Rådström presenterade den nyutkomna boken "Femton röster om Stagnelius".

Av Lennart Sjögren, Björn Erlandsson och Margareta Melz bjöds sjuttiotalet åhörare på ett litterärt, musikaliskt divertissement. Stagnelii-dikten Näcken, tonsatt av Björn Erlandsson, framfördes inledningsvis av operasångerskan Margareta Melz. Därefter reciterade Lennart Sjögren ett antal av sina egna dikter, även de tonsatta av Björn E.

I en medeltida källarlokal avhölls sedan en trerätters festmåltid, där såväl stimulerande samtal över borden som musik och anföranden förgyllde kvällen.

Ordbrukare i domprostgården

Den 23 mars 2010 medverkade Torsten Mårtensson med ett program i Domprostgården i Kalmar under rubriken "Ordbrukare i domprostgården i Kalmar - hus, händelser, människor 1640-2009".

Torsten utgick från sin bok som utkom i höstas. Prosten Magnus Stagnelius med sin familj var några av dem som har bebott domprostgården, efter flytten från Öland.

Femton personer deltog under kvällen och lyssnade intresserat till Torsten Mårtensson för att senare delta i ett samtal om Domprostgårdens historia.

Kalmar läns tidning innehöll den 30 mars ett referat från kvällen. Läs artikeln här.

Stagnelius' handskrifter förevisades i Kalmar

Den 24 februari 2010 deltog ett antal Stagneliivänner när Håkan Bergcrantz förevisade Erk Johan Stagnelii handskrifter på Stifts- och gymnasiebiblioteket i Kalmar. I Stagneliusbladet i april 2010 finns ett referat från kvällen (går att ladda ner på startsidan). I Kalmar läns tidning fanns några dagar senare en artikel publicerad, skriven av Sällskapets sekreterare Anders Marell. Läs artikeln här.

Sällskapet firade Stagnelius´ årsdag 14 oktober 2010

Traditionsenligt firades Erik Johan Stagnelius´ födelsedag den 14 oktober. Fyrtiotalet gäster närvarade när Lars Sonnesjö från Byteatern framförde teaterstycket Den lille fule ölänningen. Samtalet som följde leddes av Peter Hultsberg och många frågor kom från de närvarande om hur teaterstycket kommit till, om skaldens inre liv och skapandet av hans dikter, om hur man kan göra yngre personer intresserade av Stagnelius - och mycket annat.

Under kvällen framfördes också ett förslag och en önskan om att Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner skulle delta i Bok- och Biblioteksmässan med den nyss framförda föreställningen som ett miniseminarium.

 

Teaterstycket består av ett samtal mellan Lars Sonnesjö och Stagnelius under dennes sista timmar i livet. Skalden ställer vid ett tillfälle frågan Tror du att någon kommer att komma ihåg mig och mina dikter i framtiden? Han tvivlar och Sonnesjö blir svaret skyldig. Men Sällskapet Erik Johan Stagnelii vänner lika mycket som flera årliga arrangemang för att uppmärksamma en av Sveriges största skalder någonsin är svar nog. Visst är det många som kommer ihåg Stagnelius, och som gör hans dikter till sina.

Under kvällen fick Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner flera nya medlemmar och vi hälsar dem varmt välkomna!

 

 

Sällskapets ordförande Torsten Mårtensson tackade Lars Sonnesjö för hans framförande och uttryckte gästernas uppskattning med en blomma.

Läs mer i den artikel som publicerades i Ölandsbladet den 16 oktober och som kan laddas ner här.

Artikel om Stagnelius´ födelsedag 2010

Lördagen den 7 maj 2011 hölls årsmötet i Gärdslösa

Sten och Torsten
Sten Hidal fich en blomma och "Femton röster om Stagnelius" som tack för ett inspirerande föredrag.

40 medlemmar deltog i årsmötet som inleddes i Gärdslösa kyrka. Ordförande Torsten Mårtensson ledde en inledande andakt i Stagnelii anda, där även Gudrun Selberg och Mats Dalborg medverkade, liksom kantor Anja Erlandsson.

Därefter höll professor emeritus Sten Hidal en föreläsning om Stagnelius, Tegnér och den romantiska kristendomssynen.

Efter transport till Gärdslösa prästgård hölls Sällskapets årsmöte med sedvanliga förhandlingar. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet efter att ha presenterat sin verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse.

Ann-Chatrine Roubert och Bo Lindell hade avböjt omval till styrelsen. I deras ställe valdes Tore Berger, Stockholm/Björnlunda och Anders Ekbom, Uppsala.

Styrelsen presenterade en fullödig verksamhetsplan med bland annat följande punkter: utgivning av 2 nummer av Stagneliusbladet, utgivning av årsskrift med professor Sten Hidals föreläsning, deltagande i De litterära sällskapens Dag i Gärdslösa (tillsammans med Margit Fribergsällskapet och Anna Rydstedtsällskapet), deltagande i Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg (tillsammans med Margit Fribergsällskapet och Anna Rydstedtsällskapet). Dessutom arbetar styrelsen med en något fullödigare diktantologi än den redan befintliga samt en samlingsvolym av de tidigare utgivna 11 årsskrifterna.

Till sist intogs en god kvällssupé i den gemytliga miljön i Stagnelius´ barndomshem.

Erik Johan Stagnelius 216 år den 14 oktober 2009

Sommarprogram i Kalmar 2009

Sällskapet hade två sommarprogram i Krusenstiernska trädgården i Kalmar, sommaren 2009.

Onsdagen den 10 juni kl. 18.00: Tonsättningar av Stagnelii dikter, ett urval i presentation av Kalmars uppskattade solist Hervor Gustafsson med kantor Tore V. Nilsson vid pianot.

Onsdagen den 12 augusti kl. 18.00 gläder vi oss också åt att Ölandsförfattaren Lennart Sjögren vill delge publiken sina personliga tankar kring och aspekter på några av Stagnelii dikter, med uppläsningar.

Årsmöte i Gärdslösa den 2 maj 2009

Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner firade årsmöte lördagen den 2 maj i Gärdslösa församlingshem.
Kvällens föredragshållare var professor emeritus K.G. Jan Gustafson, Kalmar.

Med sin skarpa känsla för och kunskap i vår historia gav K. G. Jan en bild av händelser och kulturmönster, samtida med Stagnelius, såväl ute i Europa, som icke minst här hemma i vår svenska bygd och på Öland. Hungerkravaller 1798, Skåneupproret 1811, Sverige som ryssvänligt 1812, Sverige som förlorar sin stormaktsställning 1815. Mentaliteten bland landsbygdens folk, "potatisfolket" med sparsamahet, aktsamhet. Den levande lågans och hästskjutsens tid, fromhetslivet - det långsamma, tröga livet. Det fanns en dagvärld, en nattvärld, man "kurade skymning" med högläsning vid ljusstopets sken - Erik Johan själv var en nattens diktare.

För K. G. Jan är kyrkan, prästgården en "äkta plats", en plats där Eri k Johan kom att, alldeles särskilt, finna minnet, meningen, myten i det bibliotek fadern hade i prästgården. En prästgård har stor betydelse för kyrkan. "Avskaffar" man en prästgård, då "avskaffar" man det "gömställe" (hebr. genitza) med böcker i vilka Guds namn nämns. I detta lade K. G. Jan också in en (synnerligen aktuell!) tankeställare: "Vad är en prästgård utan en prästfru? Avskaffar man en prästgård, då 'avskaffar' man även äktenskapet". Som avslutning hänvisade K. G. Jan till Psaltaren 139:9-12 genom att recitera dikten "Vän! I förödelsens stund". Psaltarpsalmens tre sista rader, där vi kan "höra" Erik Johan, lyder: "...s å är inte mörkret mörkt för dig, natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus." Applåderna blev många och varma för professor Gustafson denna kväll.

Vid årsmötet valdes Gunnila Rooth att leda sällskapet som ordförande under ytterligare ett år. I styrelsen har hon sällskap av Anders Marell, Britta Berggren, Maria Wiell, Arne Günther, Leif Stille och Karin Lönnqvist.