Välkommen

Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner bildades 1987 och har som ett av sina syften att sprida kunskap om skalden Stagnelius. Det gör vi på en rad olika sätt, bland annat genom denna hemsida.

Varmt välkommen att lära känna
skalden Erik Johan Stagnelius!

Siluetten (t v) lär vara klippt av en av skaldens bröder och anses var den mest porträttlika bilden av Stagnelius.

Vill du bli medlem, och därmed få två nummer av Stagneliusbladet (april och september) samt årsskriften som kommer i december samt i övrigt stötta Sällskapets syfte kan du gå till fliken "Bli medlem" i menyraden till vänster.

Stagnelius födelsedag 14 okt 2016

Mattias Fyhr
Mattias Fyhr föreläser om det skräckromantiska i Stagnelius' poesi.

Välkommen till firandet av skaldens födelsedag den 14 oktober 2016 kl 19.00 i Domprostgården i Kalmar

Mattias Fyrh från Jönköpings University föreläser om det gotiska - skräckromantiska - inslaget i Stagnelius' poesi och prosa.

I anslutning till detta säljs de i september 2016 utgivna miniskrifterna om Stagnelius och skräckromantiken, med Elisabet Palmqvist som redaktör samt Stagnelius - den verklighetsnäre, med Anders Marell som redaktör.

Supé 100:-/person.

Anmälan till supén senast den 11 oktober till Maria Wiell, tel 0708-17 27 28 (tel el sms) eller mail: maria.wiell@telia.com.

Litterära dagen i Gärdslösa den 21 juli 2016

Litterära dagen 2016
Pehr Olov Pehrsson, Ingrid Nettervik, Eva Johansson och Leif Stille.

Ett stort antal besökare kom till Gärdslösa prästgård till årets upplaga av De öländska litterära sällskapens dag. På temat Uppbrott hölls tre korta föredrag varefter Ingrid Nettervik, ordförande i Vilhelm Moberg-sällskapet, berättade om sin författares arbete. Framförallt med Raskens som är en av hans första böcker och som skrevs i Persnäs på norra Öland.it

Under eftermiddagen såldes böcker och filmer till många intresserade besökare och information gavs om sällskapens medverkan vid Bok & Biblioteksmässan i Göteborg den 22-25 september. Leif Stille berättade även om att Sällskapet Erik Johan Stagnelii vänner kommer att ge ut två mindre antologier under sensommaren. För första gången användes sällskapets nya roll-up som har tillverkats för att uppmärksamma sällskapet i olika sammanhang.

På bilden ovan syns Pehr Olov Pehrsson (Anna Rydstedt-sällskapet), Ingrid Nettervik (Vilhelm Moberg-sällskapet), Eva Johansson (Margit Friberg-sällskapet) och Leif Stille (Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner).

 

Så här skrev Ölandsbladet den 26 juli

"Uppbrott" tema för litterärt samtal i prästgård

Den litterära dagen i Gärdslösa har blivit tradition den tredje torsdagen i juli varje år. I år fick de tre öländska litterära sällskapen besök av ett fjärde, detta från Småland.
De litterära sällskapen på Öland vårdar minnet av Erik Johan Stagnelius, Anna Rydstedt och Margit Friberg. Sällskap som har ett par hundra entusiastiska medlemmar vardera. Ett antal av dem kommer varje år till Gärdslösa prästgård för att lyssna till korta föredrag och samtala kring ett särskilt tema, i år "Uppbrott".

Pehr Olov Pehrsson från Anna Rydstedt-sällskapet, Eva Johansson från Margit Friberg-sällskapet och Leif Stille med utgångspunkt i Stagnelius författarskap delade med sig av tankar om Uppbrott utifrån respektive författare. Samma tema, men med helt olika infallsvinklar som på ett bra sätt kompletterade varandra.

Ett långt större sällskap var i år på besök, nämligen Vilhelm Moberg-sällskapet som samlar omkring 2 000 medlemmar över landet. Dess ordförande Ingrid Nettervik berättade om Mobergs kända roman "Raskens" som skrevs i trakterna av Persnäs för 90 år sedan.

MARIA WIELL

Årsmöte i Gärdslösa 7 maj 2016

Vid årsmötet i Gärdslösa närvarade 50-talet åhörare i kyrkan, när Carl Lindgren talade om Stagnelius', gravmonumentet på Maria kyrkogård och brevväxling mellan kyrkorådet och Svenska Akademien. I Gärdslösa prästgård fortsatte kvällen för drygt 30 medlemmar med supé, årsmöte och fortsatt föreläsning (se referat nedan). På bilden ovan har Carl Lindgren avtackats med blommor av ordförande Torsten Mårtensson.

Sällskapets ordförande Torsten Mårtensson hade avböjt omval och i hans ställe valdes Leif Stille, Kalmar. Som ny ordinarie ledamot valdes till styrelsen kyrkoherde Peter Wänehag, Kalmar. Övriga i styrelsen omvaldes (se under menyn Om Sällskapet).

Verksamhetsberättelse och den ekonomiska berättelsen godkändes och årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. En verksamhetsplan presenterades och godkändes.

- - -

Följande referat publicerades i Ölandsbladet den 14 maj:

Var finns skaldens kvarlevor?

Medicine doktor Carl Lindgren bor granne med Erik Johan Stagnelius' bostad under dennes sista år i livet. För Stagneliusvänner i Gärdslösa berättade Lindgren om skaldens sista vilorum.
Gärdslösa

Svenska Akademien har bekostat den minnesvård över Erik Johan Stagnelius som i dag finns på Maria kyrkogård i Stockholm. Han delar den med K A Nicander, även han författare. Länge har det antagits att Stagnelius' kvarlevor skyfflades samman i en odefinierad massa när Hornsgatan i Stockholm breddades och Maria kyrkogård fick ge plats för trafiken.

Carl Lindgren, som är såväl litteraturvetare som medicine doktor och författare, tror inte på den teorin. Han har forskat i gamla skrifter, bland annat har han läst brevväxling mellan kyrkorådet i Maria församling och Svenska Akademien. Han har bland annat funnit texter som säger att förflyttningen av graven "skall ske i ordnad form".

"Jag kan inte tänka mig att församlingen kunde hantera en gravplats så ovarsamt som det har antagits, alldeles särskilt inte då det var en känd poet som hade fått ett gravmonument av Svenska Akademien det handlade om", sa Carl Lindgren när han föreläste för åhörarna som hade tagit sig till Gärdslösa kyrka på lördagen.

Efter föreläsningen i Gärdslösa kyrka fortsatte årsmötet med Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner i Gärdslösa prästgård. Även där föreläste Carl Lindgren då han presenterade en hypotes om att Stagnelius led av det som i dag kallas Noonans syndrom, något som i dag finns beskrivet hos Socialstyrelsen som en ovanlig diagnos. Lindgren har mött det under åren då han verkade som barnläkare och redogjorde för jämförelser mellan nutida observationer av patienter med Noonans syndrom med sådant som finns att veta om Stagnelius. Hjärtfel, kortvuxen, folkskygg och ovanlig huvudform är några saker som kännetecknar personer med diagnosen och som kan stämma med Stagnelius-beskrivningar genom åren.

"Även om det bara kan sägas vara en hypotes är det helt klart att skalden skulle ha utretts för detta tillstånd om han hade levt i dag", sa Carl Lindgren som en sammanfattning. "Förmodligen hela hans familj".

Vid årsmötet som följde med Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner lämnade ordförande Torsten Mårtensson sitt uppdrag. Han avtackades av tillträdande ordförande Leif Stille som även vände sig till Kerstin Mårtensson Fogelqvist med blommor och tacksamma ord om parets gästfrihet. Till styrelsen nyvaldes Peter Wänehag från Kalmar.

Under året planerar Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner bland annat att ge ut några småskrifter samt delta i Bok & Biblioteksmässan i höst.

Det litterära Öland

TIllsammans med Ölandsbladet distribuerades bilagan Det litterära Öland torsdagen den 23 augusti 2012 till alla hushåll på Öland. Den delades även ut i ett par tusen exemplar på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg i slutet av september.

Fokus i bilagan ligger på de tre litterära sällskapen på Öland, bland annat artiklar som handlar om Erik Johan Stagnelius och vårt sällskap. Flera i styrelsen har medverkat som skribenter eller i artiklar.

 

Klicka här så kommer du direkt till bilagan!

Trevlig läsning!

Fina bokerbjudande till alla Stagneliusälskare!

Fängslad i kedjor
Diktantologi.
Förskjuten?
En bok om Erik Johan Stagnelius och hans författarskap.

Tre bokverk om Stagnelius!

1. "Förskjuten?  Texter om Erik Johan Stagnelius och hans författarskap" är en sammanställning av elva års utgåvor av årsskrifter samt några nya bidrag. Styrelsen har låtit samla dessa i den nya boken "Förskjuten?" och erbjuder nu boken till medlemspriset 100:- + porto (ord pris 160:-). 227 sid. Utgiven oktober 2011.

Läs vad Kenth Jönsson skriver i Ölandsbladet om den nya boken, under rubriken "Böcker och skrifter" i menyn till vänster. Där finns också en recension av Peter Hultsberg, tidigare publicerad i Barometern.

2. "Fängslad i kedjor av vallmo. Ett urval dikter av Erik Johan Stagnelius" är en diktantologi som styrelsen har sammanställt. Titeln är hämtad ur dikten Lycksalighetens Ö som är en av 51 dikter i boken. Dessutom innehåller den ordförklaringar och kommentarer. Medlemspris 100:- + porto (ord pris 160:-).104 sid. Utgiven december 2011.

Vid samtidig beställning av båda böckerna (1-2) är medlemspriset 175:- + porto.

3. "Biskop Magnus Stagnelius, inte bara fader till en skald" är en skrift av Oloph Bexell. Föredraget höll han i samband med Sällskapets årsmöte i Gärdslösa i maj 2013. Därefter har han utökat föredraget och infogat ett stort antal noter med hänvisning till olika källor. Bexells syfte har varit att ge en annan bild av Magnus Stagnelius än den som har givits i tidigare litteratur. Medlemspris 60:- + porto. Utgiven augusti 2014.

Mer om dessa erbjudanden och hur du beställer dem finns under rubriken "Böcker och skrifter" i menyn till vänster.

Gåva från Svenska Akademien

Minnespeng
Gåva från Svenska Akademe

Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner har fått ta emot 2011 års minnespenning utgiven av Svenska Akademien. Erik Johan Stagnelius är föremål för minnespenningen, liksom för den minnesteckning som Anders Olsson har skrivit och framfört vid Akademiens högtidssammanträde i december.

Även Föreningen Gärdslösa Prästgård har fått denna minnespenning, som för övrigt delas ut i en mycket begränsad upplaga. Odd Zschiedrich, kansliansvarig på Svenska Akademien, skriver:

"Med anledning av att Svenska Akademien låtit poeten Erik Johan Stagnelius bli föremål för 2011 års minnespenning vill Akademien på detta sätt översända var sitt exemplar av penningen till era sällskap, eftersom ni på olika sätt vårdar minnet av skalden."

Medaljen är utförd av konstnären Peter Linde från Karlshamn.

Akademien har tidigare även skänkt en upplaga av Stagnelius Samlade Skrifter I-V till Sällskapet.